ข้อมูล
ทำเนียบ
สำนักงานศึกษาธิการภาค 16นางปัทมา วีระวานิช
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 16