ข้อมูล
ทำเนียบ
สำนักงานศึกษาธิการภาค 16นายพีระพงษ์ ชมภูพิทักษ์
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการนางรัตติกร ศรีคำ
เจ้าหน้าที่ GFMISนางสาวนฤมล เตจ๊ะ
เจ้าหน้าที่การเงิน บัญชีและพัสดุนางสาวยุพาพิน หลึกอ่อน
เจ้าหน้าที่ GFMISนายสาธิต โพธิ์ทอง
พนักงานขับรถ