ข้อมูล
ทำเนียบ
สำนักงานศึกษาธิการภาค 16ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง
ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษานางเกนยา ปินจันทร์
ผอ.กลุ่มอำนวยการนางสารภี แดนวงศ์
ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคลนางวนิดา เพียรพิทักษ์
ผอ.กลุ่มพัฒนาการศึกษานายธิติวุฒิ มังคลาด
ผอ.กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล