Untitled Document




ลำดับ ชื่อเอกสาร (*คลิกดูรายละเอียด) ผู้ส่ง
1 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแพร่ กลุ่มบริหารงานบุคคล
2 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา กลุ่มบริหารงานบุคคล
3 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดน่าน กลุ่มบริหารงานบุคคล
4 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย กลุ่มบริหารงานบุคคล
5 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.-2562-ศธภ.16-ฉบับจัดทำคำของบประมาณ ผู้ดูแลระบบ
6 แผนพัฒนาการศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2564 สำนักศึกษาธิการภาค 16 ผู้ดูแลระบบ