ล่าสุด วัน/เดือน/ปี รายละเอียด ผู้ส่ง
22/03/2561 รายงานผลการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบของสานักงานศึกษาธิการภาค 16 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล
23/02/2561 คู่มือการดำเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด(ด้านการบริหารงานบุคคล) กลุ่มบริหารงานบุคคล