ตรวจติดตามโครงการแกนนำเยาวชนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามบริบทอัตลักษณ์ของท้องถิ่น เขตตรวจราชการที่ 16 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กิจกรรม : กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ (Systematic Thinking)
การอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน การบัญชีและการพัสดุของสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
การประชุม กศจ.แพร่ ครั้งที่ 6/2561 วันที่ 16 พ.ค. 2561
ขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคเหนือ) ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 16
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานศึกษาธิการภาค 16
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานศึกษาธิการภาค 16