การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 4/2562
การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการชุมนุมบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก "ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน"
การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดน่าน ครั้งที่ 4/2562
การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดน่าน ครั้งที่ 3/2562
การดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) รุ่นที่ 11 ปีการศึกษา 2562 ระดับภาค
การประชุมเตรียมการเพื่อพิจารณากลั่นกรองผู้รับทุนพระราชทาน (ม.ท.ศ.) รุ่นที่ 11 ปีการศึกษา 2562 ระดับภาค